Dr. Jagadish Chandra Bose
Sir Mokshagundam Visvesvaraya
Biography of Srinivasa Ramanujan
Biography of C.V. Raman